A A A

Ainevaldkond Tehnoloogia

tehnoloogia_kaasKoostajad ja sisutoimetajad: Marko Reedik, Urmas Pohlak

Keeletoimetaja: Mare-Mai Kõnno
Fotod artiklites: erakogudest
Kaanefoto: Agency of the Government of the Commonwealth of Virginia
ISBN: 978-9949-9110-9-7

 

 

Saateks

Valdkonnaraamatu koostamise eesmärk on toetada tehnoloogia ainevaldkonna õpetajaid põhikooli uue riikliku õppekava elluviimisel: võimaldada paremini mõista uue õppekava aluseid ja nende tähendust õppe- ja kasvatustööle koolis, lisaks ainekavade uusi rõhuasetusi, et kasutada neid oma töö kavandamisel ning praktilises õppe- ja kasvatustöös. Selleks on õppeprotsesside kirjeldustes esitatud konkreetseid õppetöö planeerimise näiteid. Õppeprotsesside kirjeldused on soovituslikud, õpetaja võib neid oma õpilasi arvestades loominguliselt muuta.
Tehnoloogia ainevaldkonna töörühmadele seati lähteülesandena ette kolm peamist tööülesannet: õppesisu kaasajastamine, arendustsükli kui õppemeetodi idee juurutamine ning vähendada soorollide kaalu tehnoloogia ainevaldkonnas.
Õpetajale on jäetud võimalus planeerida ise õppetööd, valides ainekavast õppeteemasid vastavalt kooli ja kodukoha võimalustele ning traditsioone arvestades. Käesolev valdkonnaraamat annab õpetajal võimaluse tutvuda ainekavas tehtud peamiste muudatustega ning annab ideid õppe- ja kasvatustöö planeerimisel ja ellu viimisel.
Kokkuvõtvalt saab öelda, et valdkonnaraamat „Tehnoloogia“ sisaldab tööõpetuse (I kooliaste), käsitöö ja kodunduse (II – III kooliaste) ning tehnoloogiaõpetuse (II – III kooliaste) ainekava rakendamist toetavaid kirjutisi, kus on kirjeldatud näidetena õppeprotsesse ning esitatud metoodilisi artikleid.

 

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus tänab ainekavade töörühmi, retsensente ning isikuid ja organisatsioone, kes tehnoloogia ainekavade projektidega tutvusid ning nende parendamiseks töörühmadele oma arvamusi ja ettepanekuid saatsid. Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Marko Reedik
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse
füüsika ja tehnoloogia peaspetsialist


Ainevaldkond Tehnoloogia

Põhikooli riikliku õppekava üldosa põhimõtete rakendamine tehnoloogiaainete õpetamisel

Tööõpetus

Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogiaõpetus

Projektitööd tehnoloogiaõpetuses

Autorid