A A A

AINEVALDKOND "LOODUSAINED" Lisa 4

Loodusteaduslik pädevus
Ainevaldkonna õppeained
Ainevaldkonna kirjeldus
Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega

 

Artiklid

1) Teaduse olemus ja loodusainete õpetamine – Miia Rannikmäe ja Arne Rannikmäe
2) Kriitilise mõtlemise arendamine loodusainete tundidesAnne Laius ja Miia Rannikmäe
3) Hindamisest gümnaasiumiastme loodusteaduste tundidesJack Holbrook
4) Haridustehnoloogia loodusteadustesTago Sarapuu
5) Probleemülesannete tüübid ja lahendusstrateegiadMargus Pedaste, Tago Sarapuu
6) Uurimuslik õpe loodusainetesMargus Pedaste, Mario Mäeots
7) Visuaalset kirjaoskust arendavad ülesandedTago Sarapuu
8) Tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujundamine interdistsiplinaarsete tehnoloogiaalaste valikkursustega – praktiline rakendamineRaivo Sell
9) Loodusteaduste alase karjääriteadlikkuse kujundamisest gümnaasiumisImbi Henno
10) Kriitiline essee loodusteadustes – Arne Rannikmäe
11) Ühiskonna erinevate huvigruppide ootused loodusainetes kujundatavatele kompetentsusteleAveliis Post, Miia Rannikmäe
12) Uurimustööde koostamise protsess koolis – Jaana Roht
13) Õpilasuurimistööde juhendamisest ja tüüpvigadest GLOBE’i uurimistööde konkursside põhjalKai Habakukk, Imbi Henno
14) Õpilaste loodusteaduslike oskuste ja huvide arendamisest gümnaasiumisMareen Taremaa, Imbi Henno
LISA I Ülevaade õpilaste oskustest PISA loodusteadusliku kirjaoskuse üld- ja alaskaalade erinevatel saavutustasemetel