A A A

Ainekava toetavad arvutimudelid ja -simulatsioonid

2010

Tago Sarapuu, prof, Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja

Heli-Anneli Villako, TÜ loodusteadusliku hariduse keskuse doktorant

 

Artikli pdf-fail: Ainekava toetavad arvutimudelid ja -simulatsioonid

 

Põhikooli riiklikus õppekavas rõhutatakse, et bioloogia kujundab õpilaste tervikarusaamist eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning elus- ja eluta looduse vastastikest seostest, millega omandatakse elukeskkonnaga seotud probleemide lahendamise oskus ning suurendatakse õpilaste sotsiaalset toimetulekut. Loodusaineid õppides saavad õpilased tervikülevaate looduskkeskkonnas valitsevatest seostest, vastastikmõjudest ja inimtegevuse mõjust keskkonnale.

Tänapäevane õppimine on probleemipõhine ning õpilasekeskne, mis eeldab looduslikust, tehnoloogilisest ja sotsiaalsest keskkonnast tulenevate probleemide lahendamist ning õpilaste ealiste ja individuaalsete iseärasuste arvestamist. Igapäevaprobleemide lahendamisega ning nendega seotud pädevate otsuste tegemisega suureneb õpilase toimetulek looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas. Loodusained toetavad õpipädevuste kujunemist mitmekesiste õpitegevuste kaudu ning IKT-põhistel õpikeskkondadel, mis võimaldavad erinevate õpistrateegiate rakendamist, individuaalset lähenemist ning kiiret tagasisidet, on tähtis koht õppekavas esitatud üld-, valdkonna- ja õppeainepädevuste arengus. Tänapäevaste tehnoloogiliste võimaluste kasutamist eeldatakse õpiprotsessi kõigis etappides ning seetõttu on IKT-l läbiv tähtsus ka bioloogia õppimisel ja õpetamisel.

Käesoleva artikli eesmärk on tutvustada eelkõige veebipõhiste mudelite ja simulatsioonide rakendamise võimalusi põhikooli bioloogias eeldatud õpitulemuste saavutamiseks. Ühtlasi selgitatakse visualiseerimise kui näitlikustamise vajalikkust õpiprotsessi tulemuslikkuse suurendamisel ning õpilaste pildilise info analüüsimise ja esitamise oskuse arendamise tähtsust. Seejuures pakutakse õpetajatele põhikooli bioloogia ainekava teemade käsitlemiseks viiteid sobivatele õpikeskkondadele ning metoodilisi soovitusi nende rakendamiseks.

Visualiseerimine

Koolitunnis õpitavate objektide ja protsesside näitlikustamiseks on võimalik kasutada kahte eri tüüpi pildilist infot: staatilist ja dünaamilist. Staatiliste illustratsioonide all mõistetakse „liikumatuid“ pilte, nagu õpiku ja teiste õppematerjalide jooniseid, skeeme, graafikuid, pilte, tabeleid, plakateid jms. Dünaamiliste ehk liikuvate infoesitusvormide hulka kuuluvad aga videod ja animatsioonid, mille põhilisteks eelisteks peetakse ajas muutuvate protsesside õppija tajupiiridesse toomist (Ainsworth & van Labeke, 2004). Et mitmed bioloogia tundides õpitavad teemad on õpilastele keerulised ja abstraktsed, vajab looduslike protsesside sisu selgitamine ning nende mõistmine eelkõige just dünaamilisi esitusi. Protsesside animeerimine aitab näitlikustada, millal ja kuidas mingis protsessis osalevad objektid:

 • tekivad või kaovad;
 • muudavad asukohta;
 • muudavad oma suurust, kuju ja struktuuri.

Seega võimaldab protsessides toimuvate muutuste visualiseerimine õpilastel paremini aru saada objektide omavahelistest seostest ning aitab oluliselt kaasa õpitava protsessi sisu sügavamale mõistmisele.

Mitmed uuringud on näidanud, et kõik õpilased ei suuda pildilist infot (liikumatut ja liikuvat) analüüsida ning sellest aru saada. Branton (1999) toob välja, et piltide kasutamine ja lahtimõtestamine on kui erilaadne „keel“, mille mõistmine eeldab kujutiste lahtikodeerimise (tõlgendamise ja tähenduse loomise) oskust. Seda keelt kui visuaalsete kujutiste mõistmise ja loomise oskust nimetatakse visuaalseks kirjaoskuseks (ingl visual literacy). Heinich jt(1999) selgitavad, et õppijate visuaalse kirjaoskuse taseme tõstmiseks tuleb neid abistada:

 • erinevate analüüsitehnikate kaudu piltide „lugemisel“ ja nende sisu avamisel;
 • olemasoleva info pildivormi viimisel – piltide koostamisel.

Eelnevast selgub, et mitmesuguste pildiliste esituste kasutamine õppetöös abistab küll õpilast abstraktsest teaduslikust infost arusaamisel, kuid visuaalse info analüüs ja ka tulemuste esitamine pildilises vormis nõuab õpilaste visuaalse kirjaoskuse arendamist.

Põhikooli bioloogia õpitulemuste saavutamisel on tähtsal kohal arvutipõhiste mudelite ja simulatsioonide – loodusprotsesside dünaamiliste esituste – kasutamine. Mudelid ja simulatsioonid on reaalsete objektide ja protsesside lihtsustatud virtuaalsed esitused. Nende rakendamisest loodusainetes võite lisaks lugeda põhikooli loodusainete valdkonnaraamatu Piksöödi ja Sarapuu artiklist „IKT rakendamine loodusainete õppimisel“.

Mudelid

Paljud bioloogias käsitletavad objektid ja protsessid on oma olemuselt kas liialt abstraktsed, keerulised või hoomamatu suurusega, jäädes seetõttu õpilastele raskesti tajutavaks ning arusaamatuks. Selliste keeruliste süsteemide mõistmisel on heaks abivahendiks arvutipõhiste mudelite integreerimine õppetöösse, mis juhivad õppija tähelepanu olulistele mõistetele ja seaduspärasustele. Ühtlasi võimaldavad mudelid korraldada katseid, mida koolis ei saa teostada nende ohtlikkuse, keerulisuse, hinna või muude põhjuste tõttu.

Mudelid võib üldjoontes jagada demonstratsioonmudeliteks ja juhitavateks mudeliteks. Demonstratsioonmudelitel kujutatud objekte ja protsesse otseselt muuta ei saa ning need esitused on aineõpetajale toeks uue teema õpetamisel ja õpilastele varemõpitu kinnistamiseks. Hoopis tulemuslikum on juhitavate mudelite rakendamine. Nende puhul saab muuta kujutatud objektide või protsessi omadusi ning näha vastavate muutuste tagajärgi. Seetõttu on otstarbekas kaasata juhitavaid mudeleid õpiprotsessi erinevatesse etappidesse ning rakendada neid nii uue teema omandamisel kui ka varem õpitud materjali kordamisel. Järgnevalt keskendumegi põhiliselt juhitavatele mudelitele ning nende rakendamise metoodikale.

Tuginedes Gilberti ja Boulteri (1998) määratlusele, võib arvutipõhised mudelid jagada ka uurimuslikeks (ingl exploratory) ja väljenduslikeks (ingl expressive). Aineala spetsialistid onuurimuslikud mudelid (ehk kontseptuaalsed mudelid)koostanud sisu poolest võimalikult täpselt ja eakohaselt ning programmeerinud need nii, et õpilastele jäetakse võimalus muuta kindlaksmääratud näitajaid (objektide või protsessi omadusi) ning jälgida vastavaid tagajärgi. Sel teel saab uurida põhjuse-tagajärje seoseid ning lahendada mitmesuguseid probleemülesandeid. Ühtlasi sobivad need mudelid uurimuslikuks õppeks, mille kohta võib leida lisainfot käesoleva kogumiku Pedaste ja Sarapuu artiklist „Uurimuslike oskuste arendamine ja hindamine bioloogias“.

Erinevalt uurimuslikest pole väljenduslikud mudelid lõpuni valmis tehtud ning õppijad saavad neid ise edasi luua.Nii saavad nad unikaalse võimaluse väljendada oma arusaamist varem omandatud teaduslikest faktidest ja teooriatest. Koolitöös võib lihtsaks ja kättesaadavaks väljenduslike mudelite loomise keskkonnaks pidada PowerPointi, mis hõlmab lisaks harjumuspärasele, integreeritud ning interaktiivsele tekstide, jooniste, fotode, animatsioonide, videoklippide ja helindite kasutamisele ka nn näilise liikumise ehk joonisfilmi loomise võimalusi. Seejuures võib panna ilmuma ja kaduma ühel slaidil olevaid objekte või vahetada terveid slaide. Protsesside toimumist saab modelleerida, tehes esimesest slaidist mitmeid, üksteisest vaid pisidetailide poolest erinevaid koopiaid, mis pannakse hiljem slaidiesitluses automaatselt vahetuma. Lisaks on võimalik PowerPointi abil koostatud mudelisse integreerida mudeli kasutusjuhend, teoreetiline abimaterjal, kodused ülesanded või muu vajalik. Hea näidePowerPointi võimalustest on Pedaste ja Sarapuu koostatud mudel „Bakterite kasv“  ning vastav tööleht „Kuidas kasvatada  baktereid?“.

Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile

OÜ 5DVision ja TÜ loodusteadusliku hariduse lektoraadi koostöös on valminud „Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile“, mis sisaldab 31 veebipõhist mudelit bioloogias, keemias ja füüsikas õpetatavate protsesside uurimiseks (Joonis 1, kuvapilt õpikeskkonnast „Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile“).

 

Arvutimudelid_1

 

Põhikooli bioloogiatunnis on võimalik kasutada 12 erinevat õppekavaga haakuvat mudelit:

 1. fotosüntees;
 2. fotosüntees ja hingamine taimerakus;
 3. tõusev ja laskuv vool;
 4. looduslik tasakaal;
 5. toiduahel ja toiduvõrgustik;
 6. keskkonna saastatus;
 7. refleksikaar;
 8. südame töö;
 9. kuulmine;
 10. toitumine;
 11. pärilikkuse seaduspärasused;
 12. pärilik muutlikkus.

Õpikeskkond on koostatud viisil, mis pakub õpetajale lisaks mudelitele ka tunni läbiviimiseks vajalikku praktilist abi: mudelite rakendamiseks tehnilisi nõudeid ning metoodilisi juhiseid. Õpilastele on mudelite kasutamisel toeks kasutusjuhendid, teoorialehed ning näidistöölehed. Töölehed lähtuvad situatiivse õppe põhimõtetest, mida selgitatakse käesoleva artikli lõpuosas. Kuna lehed on esitatud Wordi failidena, saab õpetaja neid vajaduse korral ka muuta.

Simulatsioonid

Simulatsioonid on ühed laialdasemalt kasutatavad õpikeskkonnad. Seejuures võib arvutisimulatsiooni määratleda kui õpitarkvara, mis sisaldab reaalelulist või teoreetilist mudelit (Thomas & Hooper, 1991). McLeod (1989) selgitab, et simulatsioonid sisaldavad mingi nähtuse, protsessi või süsteemi esitust mudeli kujul ning nende kasutamise eesmärk on hankida uusi teadmisi. Seega on mudelid ja simulatsioonid eesmärkidelt, struktuurilt ja kasutuselt üsna sarnased. Erinevus peitub vaid selles, mida ja kuidas esitatakse. Mudelid on nii objektide kui ka protsesside lihtsustatud esitused. Simulatsioone üksnes objektide demonstreerimiseks ei looda ning nende rõhuasetus on protsesside võimalikult täpsel (autentsel) kujutamisel.

Simulatsioonide abil rakendatakse individuaalset lähenemist, mis võimaldab igal õpilasel töötada sobivas tempos ja „ruumis“ ning valida eesmärgi saavutamiseks vajadustest ja oskustest lähtuva „raja“. Simulatsioonide kasutamisel haaratakse õppijaid aktiivselt õppetegevusse ning saavutatakse seeläbi ka paremaid õpitulemusi. Villems (2009) toob välja, et simulatsioonilt kui aktiivõppe meetodilt oodatakse mitmete õppimist puudutavate kitsaskohtade ületamist või leevendamist:

 • õpimotivatsiooni tekitamine või suurendamine – simulatsioonid aitavad õpilastele kaugeid probleeme lähedaseks muuta ning toovad tavapäraselt kuiva harjutamisse ning meeldejätmisse mängulise elemendi;
 • kõrgemate kognitiivsete tasandite kaasamine õppetöösse – kui tavapäraselt tegeldakse enamasti vaid tavalise äraõppimisega, siis simulatsioonid võimaldavad arendada ka teadmiste rakendamist elulises situatsioonis ning analüüsi, sünteesi ja hinnangute andmise oskusi;
 • erinevate lahenduste läbikatsetamine ning võimalus näha tulemusi.   

Lisaks võimaldavad simulatsioonid arendada mitmeid uurimuslikke oskusi. Selle kohta võib saada täpsema ülevaate Pedaste ja Mäeotsa artiklist „Uurimuslik õpe loodusainetes“.

Simulatsioonide näidetena kirjeldatakse järgnevalt TÜ loodusteadusliku hariduse keskuses valminud kolme veebipõhist õpikeskkonda, milleks on Noor Loodusuurija, Noor Teadlane ja Tiigriretk Eestimaal.

Noor Loodusuurija

Simulatsioonikeskkonna Noor Loodusuurija  ülesanded on eelkõige mõeldud 4.–6. klassi õpilastele loodusõpetuse teemade õppimiseks, ent sobivad ka põhikooli bioloogiatundides rakendamiseks. Kõigis kolmes klassis saab õppida kaht teemat: 4. klassis „Universum“ ja „Inimene“, 5. klassis „Vesi“ ja „Õhk“, 6. klassis „Aed ja põld“ ning „Järv ja jõgi“. Iga teema sisaldab viit ülesannet, mis on esitatud neljas raskusastmes. Et õpikeskkonda kasutada, on vaja nii õpetajal kui ka õpilastel registreeruda. Pärast seda saab õpetaja täiendavad õigused ja kasutajanime ning parooli abil on võimalik tutvuda õpilaste tulemustega.

Õpisimulatsioon on üles ehitatud situatsioonipõhiste probleemide lahendamisele. Situatsioon esitatakse nii teksti kui ka animatsiooni kujul. nende põhjal leiavad õpilased uuritava probleemi ja esialgse oletatava vastuse. Nüüd tuleb neil lugeda lisainfot ning sõnastada uurimisküsimus. Järgnevalt viiakse läbi katse arvutipõhise mudeliga ning kogutakse mõõtmistulemused tabelisse. Edasi on õpilastel vaja leida tabelile vastav tulp- või joondiagramm. Ühtlasi analüüsitakse diagrammi ning tehakse selle põhjal järeldused uuritava protsessi kohta. Töö lõpus vastavad õpilased uuesti algsele probleemile ning rakendavad omandatud teadmisi täiendava igapäevaelulise probleemi lahendamisel.

Seega toetab simulatsioon Noor Loodusuurija eelkõige uurimuslike oskuste arendamist. Põhikooli bioloogiatundideks sobivad keskkonna inimeseteemaga seotud viis ülesannet:

 • energiavajadus;
 • pulsi kiirus;
 • toitainete energiasisaldus;
 • hingamissagedus;
 • gaasivahetus

Ka teema „Aed ja põld“ alt leiame viis bioloogia ülesannet:

 • seemnete idanemine;
 • taimede kasvatamine;
 • keemiline tõrje;
 • biotõrje;
 • taimede väetamine.

Õpikeskkonna teema „Järv ja jõgi“ seostub aga ökoloogiaülesannetega:

 • toiduahel;
 • veekogu toitelisus;
 • vee läbipaistvus;
 • jõe saastus;
 • voolu mõju jõeelustikule.

Noor Teadlane

Noor Teadlane  on õpikeskkond, mille abil saavad 6.–9. klassi õpilased õppida loodusõpetuse ja bioloogia ainekavale vastavaid teemasid, mis on ühtlasi lõimitud ka keemia ja füüsikaga (joonis 2, kuvapilt õpisimulatsioonist Noor Teadlane).

Simulatsioonis on viis ülesannet:

 • Miks ei õnnestu püüda kukkuvat keha?
 • Miks muutuvad meie pulss ja hingamissagedus?
 • Miks lihased väsivad erinevalt?
 • Miks kogunevad liigsed kilogrammid“
 • Miks organism eritab vett?

Arvutimudelid_2

Ülesehituselt sarnaneb Noor Teadlane eelpool kirjeldatud simulatsioonikeskkonnaga Noor Loodusuurija. Ka siin toetutakse situatsioonipõhisele probleemõppele ning kõiki ülesandeid lahendatakse uurimusliku õppe etappide kaudu: probleemiga tutvumine, uurimisküsimuse sõnastamine, hüpoteesi püstitamine, katse planeerimine, katse läbiviimine ja katseandmete kogumine, katse tulemuste esitamine ja analüüs, järelduste tegemine, probleemi lahendamine ning õpiprotsessile tagasivaate tegemine. Osa katseid tehakse arvutimudelite abil, kuid mõne puhul eeldatakse ka klassis  reaalset eksperimenti. Õpilase toimetuleku eest hoolitsevaid juhiseid jagavad keskkonnas virtuaalsed abilised. Tehniliste probleemide tekkides tuleks lugeda keskkonna abilehekülgi.

Simulatsiooni Noor Teadlane kasutamiseks tuleb registreeruda ning valida meelepärane kasutajanimi ja parool. Ka selles keskkonnas on õpetajal võimalik saada täiendavad õigused, et vaadata õpilaste tulemusi ning seejärel soovi korral neid hinnata.

Tiigriretk Eestimaal

Tiigriretk Eestimaal annab õpilasele võimaluse Eesti looduses virtuaalselt matkata. Seejuures saab uurida viie eri koosluse (palumets, salumets, arumets, lamminiit, raba) elustikku ning lahendada igaühes viis ökoloogia- ja keskkonnaalast ülesannet. Põneva lisavõimalusena saab õpilane simulatsioonis ka virtuaalselt süüa.

Õpikeskkond jaguneb kahte suuremasse ossa. Neist esimene, tavakasutajale suunatu, sisaldab hulga probleemülesandeid ning lisamaterjale. Teine keskkond on aga mõeldud õpetajatele, simulatsiooni arendajatele ning administraatoritele. Õpetajal on võimalik koostada õpilastele eri raskusastmega ülesannetest koosnevaid matku ning hiljem õpilaste tulemusi analüüsida. Ka õpilane, kes simulatsioonis ringi „matkab“, saab iga ülesande lahendamise järel vahetut tagasisidet. Kuna õpilaste „matkamise“ edukus väljendub punktiarvestuses, võimaldab simulatsioon ka matkajate vahel võistlusi korraldada. Kuigi üldiselt on Tiigriretk Eestimaal keskkond, mis peaks pakkuma huvi eelkõige põhikooli vanematele õpilastele ning gümnaasiumiosale, leiab ta oma koha kindlasti ka põhikooli nooremates klassides.

Bioloogia ainekava teemad ning vastavad õpikeskkonnad

Põhikooli bioloogia ainekavas on esitatud iga teemaga seotud praktilised tööd ning IKT rakendamise võimalused. Järgnevas tabelis toomegi kokkuvõtlikud soovitused veebipõhiste õpikeskkondade rakendamiseks põhikooli bioloogia tundide läbiviimisel. Kuigi artikli põhirõhk on suunatud eeskätt dünaamiliste arvutipõhiste mudelite ja simulatsioonide kasutamisele õppetöös, nimetatakse siinkohal ka interneti teisi ressursse, mis abistavad vajalikke õpitulemusi saavutada. Neile vastavad internetiaadressid on esitatud artikli lõpus kasutatud kirjanduse loetelus.

Vaata ainekava teemasid ja vastavaid õpikeskkondasid tabelist Ainekava teemad ja õpikeskkonnad

Ainetunni metoodika

Mudelid ja simulatsioonid pakuvad õppetöö korraldamiseks mitmekesiseid võimalusi:

 • individuaalne töö arvutiklassis;
 • grupitöö (paaristöö) arvutiklassis;
 • demonstratsioon aineklassis;
 • kodune töö;
 • pikaajalisem projekt õppeaines.

Sõltuvalt õpieesmärkidest tuleb planeerida tund ning valida sobiv metoodika. Ühtlasi on vaja silmas pidada, kas õpitarkvara kasutatakse uue teema õppimiseks või õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks. Õpilaste teadmiste tasemest sõltuvad ka arvutikeskkonnas läbiviidavad tegevused ning õpetajalt tulev toetus. Arvutiklassis tunde planeerides on vaja kindlasti arvestada veel mitmete tehniliste probleemide ennetamisega. Siinkohal võib näiteks tuua õpilaste kasutajaparoolid, õpitarkvara või veebilehitsejate kasutamiseks vajalikud uuendused (Java, Flash Player jt) ning turvaseaded, mille puudumine võib kiiresti rikkuda eesmärgipäraselt ning hästi planeeritud tunni.

Kindlasti ei tohiks heituda, kui arvuteid ei ole sama palju kui õpilasi. Mudelite ja simulatsioonide rakendamiseks ei ole alati vaja individuaalset arvutit – ühe arvuti taga võib olla ka kaks-kolm õpilast. Mitmed uuringud näitavad, et paaristöö on individuaalõppest uute teadmiste ja arusaamiste konstrueerimisel isegi tulemuslikum. Sel teel saavad õpilased teadmisi vahetada, üksteist toetada, arutleda, vaielda ning ühise otsuseni jõuda. Koostöö aktiviseerib õppijat ning parandab õppetöö tulemuslikkust (mitmekordne kontroll vastuse vormistamisel). Ka vähemvõimekas õpilane leiab kaaslaselt tuge ning edukam saab rakendada oma teadmisi kaaslast juhendades.

Kuigi üldjuhul ei valmista õpilastele veebikeskkondades navigeerimine ning õpiülesannete lahendamiseks vajalike toimingute sooritamine raskusi, tuleb ainetunnis esmakordselt rakendatava mudeli või simulatsiooni keerulisema ülesehituse (või võõrkeelse sisu) korral koostada ka vastava kasutusjuhendi. Lihtsamal juhul võib selleks olla õpikeskkonna kuvapildi väljatrükk koos lühiselgitustega. Keerulisema programmi puhul peaks kasutusjuhend sisaldama ka täpsemaidjuhiseid koos paari tutvumisülesandega.

Lisaks tehniliste probleemide lahendamisele tuleb läbi mõelda ka õpieesmärgid ning eeldatavad õpitulemused ning koostada töölehed nendele vastavalt. Lähtudes õpilaste individuaalsetest võimetest ning eelteadmistest tuleb otsustada, kas anda õpilastele virtuaalses keskkonnas suurem või väiksem vabadus, ning vastavalt sellele koostada kas detailsemad või üldisemad tööjuhised. Ühtlasi tuleb kindlasti arvestada õpilaste töökiirusega: kas kogu planeeritav tegevus mahub ikka tunni raamidesse ning mida teha aktiivsemate ja kiiremate õpilastega. Edukamatele ja andekamatele võiks selleks puhuks pakkuda töölehe lõpus „pähklilaadseid“ lisaülesandeid, mille lahendamine pole kõigile kohustuslik. Töölehtede koostamise kohta lugege lisa loodusainete valdkonnaraamatu Piksöödi ja Sarapuu artiklist „IKT rakendamine loodusteaduste õppimisel“ ning uurimusliku õppe rakendamise kohta Pedaste ja Mäeotsa artiklist „Uurimuslik õpe loodusainetes“. Nagu juba eespool põgusalt mainisime, on tihti otstarbekas siduda IKT kasutamine situatiivse õppega.

Situatiivne õpe

Õpetajatöös seistakse tihti silmitsi mitmete probleemidega:

 • Mil viisil selgitada õpilastele uusi mõisteid, protsesse ja seaduspärasusi, et need oleksid mõistetavad, meenutatavad ning uutes olukordades hõlpsasti rakendatavad?
 • Kuidas luua eri tundides omandatud teemadest ühtne tervik?
 • Kuidas motiveerida õpilasi, kes küsivad nii eneselt kui õpetajalt: „Miks ma seda õppima pean?“ ja „Milleks mulle seda vaja on?“
 • Mil viisil selgitada õpilastele õpitavate mõistete ja teooriate vajalikkust igapäevases elus?

Õpitava aine põhjalik omandamine eeldab, et õpilased loovad õpiprotsessi käigus iseseisvalt seoseid õpitava (abstraktse) sisu ning neid ümbritseva igapäevase (reaalse) konteksti vahel. Seejuures eeldatakse enamasti, et õppija saab sellega ise hakkama. Kuid kas see on ka tegelikult nii? Arvatavasti on iga õpetaja sageli leidnud nii õpilaste suulistest vastustest kui ka kirjalikest töödest valesse konteksti poetatud mõisteid või mehaaniliselt päheõpitud õpikuteksti. See näitab selgelt, et ainealane seostatud arusaamine ei teki iseenesest ning selle kujundamine on õpetajatöö üks põhiülesandeid.

Siin saab abi situatiivsest õppest (ingl situated learning), kus õpitavaid kontseptsioone esitatakse argielu kontekstis ning lahendatakse õppijale reaalselt huvipakkuvaid probleeme. Sel viisil motiveeritakse õppijat ise uurima, analüüsima ja avastama. Koolitundi saab situatiivsust sisse tuua tegelikele olukordadele vastavaid probleemülesandeid lahendades. Seejuures peaksid hästi koostatud situatsioonikirjeldused sisaldama juhtumi olemust, selles osalejaid ja nende omavahelisi suhteid ning raamistikku osavalt põimitud probleemi.Kindlasti peab siin aga silmas pidama, et esitatav situatsioon oleks õpilastele eakohane ning tuttav. Situatsioonikirjeldust lugedes peab neil tekkima äratundmisrõõm ning arusaamine, et see kõik võib juhtuda nende endiga.

Situatiivne õpe suurendab õpimotivatsiooni, uued teadmised talletatakse püsivamalt ning paraneb ka nende rakendamisoskus uudsetes kontekstides ja olukordades. Seeläbi suureneb ka õpilaste igapäevane sotsiaalne toimetulek. Situatiivseid probleeme võib lahendada individuaalselt ja rühmatöös, neid saab rakendada ainetunnis ja kodutöös. Probleemide üle arutleda ning lahendusi pakkuda saab nii klassiruumis kui ka internetis (jututoad, foorumid jt).

Töölehtedele tuginevat situatiivse õppe metoodikat võib edukalt kombineerida veebipõhiste mudelite ja simulatsioonide rakendamisega. Vastavate töölehtede näiteid võib leida õpikeskkonnast „Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile“. Esitame siinkohal 8. klassi loodusliku tasakaalu õpetamiseks pakutud juhtumikirjelduse.

Ats ja Sass on kõvad kalamehed. Sellelgi jahedavõitu suvehommikul olid nad juba varakult telgist välja kobinud, kuuma kohvi rüübanud, võileivad hingepidemeks nahka pistnud ning end õngitsema asutanud. Suvehommik oli ilus: taamalt metsa tagant kumas tõusva päikese valgus, linnud hakkasid ärkama ning järvepinda paitas piimjas udu. Esimesena näkkas Sassil: õngekork hakkas järsku hüplema ja – ennäe! – oligi särjepoiss otsas. Mõni minut hiljem oli Atsi kord rõõmustada: kala kala järel tõmbas ta särgi veest välja. Hiljem saaki kokku lugedes märkasid poisid, et varasemate aastatega võrreldes oli saak küll rikkalikum, kuid hauge oli palju vähem – vaid üks väiksem haugipoiss oli kätte saadud. Ats oli murelik: „Mõtle, nüüdsest tuleb haugidest suu puhtaks pühkida, kadunud teised siit järvest ja särgi on nii palju…“. Sass aga lohutas vastu: „Tead, see, et praegu on palju särgi ning vähe hauge, ei pruugi üldse nii jääda! Loodusel on oma nipid varuks!“. Ats vaatas seepeale Sassi nõutul pilgul ja pobises omaette: „Mitte ei mõista…“

Õpilastel tuleb jutukesest üles leida probleem, sõnastada uurimisküsimus ning mudeli abil otsida sellele vastus. Looduslik tasakaal, mis muidu jääb õpilastele liialt teoreetiliseks ja abstraktseks, muutub nüüd neile mõistetavamaks ning omandab ka rakendusliku väärtuse.

Kokkuvõte

Põhikooli bioloogia ainekavas on iga teema juures esitatud valik praktilisi töid ja IKT rakendamise võimalusi. Kindlasti tuleb eelistada praktilisi uurimuslikke töid, sest nendega kaasneb ka manipulatiivsete oskuste areng. Juhul kui praktilist tööd ei saa aga korraldada, on suur abi IKT võimalustest. Eriti tulemuslik on seejuures mudelite ja simulatsioonide rakendamine koos uurimusliku õppega. Kui õpikeskkond ei sisalda sobivaid ülesandeid, tuleb õpetajal koostada õpilastele tööleht. On oluline, et tööleht ei oleks suunatud vaid üksikute faktide otsimisele – sellest tähtsam on arendada õpilaste kõrgemaid mõtlemistegevusi, mis eeldavad analüüsi, sünteesi ja hinnangute andmist. Selleks et kujundada õpilastel seostatud arusaamine, on otstarbekas rakendada situatiivse õppe metoodikat.

Raske on üle hinnata visuaalsete esituste kasutamist õppetöö tulemuslikkuse tõstmisel:mitmesugused pildid, joonised, diagrammid ja tabelid ei võimalda mitte ainult õpitavat illustreerida ja näitlikustada, vaid aitavad kaasa ka looduskeskkonnas valitsevate seoste lahtimõtestamisele ning seeläbi sügavama ja komplekssema seostatud arusaamise kujunemisele. Dünaamiliste esituste – mudelite ja simulatsioonide – kaasamisega õppetöösse tuuakse käsitletavad protsessid õpilaste tajupiiridesse ning vähendatakse sellega aine abstraktsioonitaset. Suunates õpilast pildilist infot analüüsima ja koostama, soodustatakse visuaalse kirjaoskuse arengut, mis koos probleemipõhise ja õpilasekeskse lähenemisega tõstab õpilaste õpimotivatsiooni ning suurendab nende toimetulekut looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas.

Kasutatud kirjandus

Ainsworth, S. & van Labeke, N. (2004), Multiple forms of dynamic representation,Learning and Instruction, 14, 241255.

Branton, B. (1999),Visual literacy literature review, kättesaadav internetilehel http://vicu.utoronto.ca/staff/branton/litreview.html.

Gilbert, J. K., & Boulter, C. J. (1998),Learning science through models and modelling,avaldatud: B. Frazer & K. Tobin (toim), The international handbook of science education,Dordrecht, Kluwer, 5366.

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S.E. (1999),Instructional media and technologies for learning, Upper Saddle River, New Jersey, PrenticeHall.

Human Eye Structure, http://www.bioanim.com/Site/St/Organs/Human%20Eye%20Structure/Human%20Eye%20Structure.html.

Human Skin Structure, http://www.bioanim.com/Site/St/Organs/Human%20Skin%20Structure/Human%20Skin%20Structure.html.

Kuresoo, R., Linno, R., Kuresoo, L., Kaasik, J., Kohv, K. & Tamm, I., Metsa eluring, Eestimaa Looduse Fond, http://www.elfond.ee/et/metsamaeng.

Life Cycle of a Frog, http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp34/34020.html.

Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile, 5D Vision OÜ ja Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna loodusteadusliku hariduse lektoraat, http://mudelid.5dvision.ee.

Lülijalgsed (1998), Eesti Põllumajandusülikoolizooloogia ja botaanika instituut, http://www.zbi.ee/satikad.

Marandi, T., Sarapuu, T., & Pedaste, M. (1998), Eesti taimed, TÜ loodusteaduste didaktika lektoraat, http://bio.edu.ee/taimed.

McLeod, J. (1989),Computer simulation: a personal view, Behavioral Science, 34, 15.

Nimis, P. L., Leht, M., Martellos, S., & Randlane, T. (2010), Eesti eFloora. Puud, põõsad ja rohttaimed, http://dbiodbs.univ.trieste.it/carso/chiavi_pub21?sc=367.

Nimis, P. L., Martellos, S., Randlane, T., & Saag, A. (2010), Eesti epifüütsed suursamblikud, http://dbiodbs.univ.trieste.it/carso/chiavi_pub21?sc=159.

Pedaste, M., & Sarapuu, T. (2007), Bakterite kasv, PowerPointi mudel, http://www.ut.ee/volvox/materials/bakterid.pps; Kuidas kasvatada baktereid, tööleht, http://www.ut.ee/volvox/materials/bakterid.pdf.

Pedaste, M., Hallik, K., & Sarapuu, T. (2003), Tiigriretk Eestimaal, Tartu Ülikooli loodusteaduste didaktika lektoraat, http://bio.edu.ee/matk.

Pedaste, M., Mäeots, M., & Sarapuu, T. (2008), Noor Teadlane, TÜ loodusteadusliku hariduse keskus, http://bio.edu.ee/teadlane.

Pedaste, M., Pata, K., & Sarapuu, T. (2005), Noor Loodusuurija,loodusteaduste didaktika lektoraat, http://bio.edu.ee/noor.

Sarapuu, T., & Adojaan, K. (1998), Eesti selgroogsed, TÜ loodusteaduste didaktika lektoraat,http://bio.edu.ee/loomad.

Science InteractiveBody, http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/interactives/3djigsaw_02/index.shtml.

Sünnieelse arengu bioloogia – The Endowment for Human Development, http://www.ehd.org/resources_bpd_illustrated.php?page=5&language=26.

Thomas, R. A. & Hooper, E. (1991), Simulations: An opportunity we are missing, Journal of Research on Computing in Education, 23, 497513.

Uusna, V., Ajaveeb bioloogiahuvilistele, http://wer0nica.wordpress.com/lingid/pohikooli-teemade-lingikogu-2.

Villems, A. (2009), Rollimängud ja simulatsioonid, Tiigriõpe: haridustehnoloogia käsiraamat, http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat.

Väike virtuaalne seenenäitus. Eesti Loodusmuuseum, http://www.loodusmuuseum.ee/naitused/seened_g.htm.