A A A

Aineekspertide profiil

 1. EKSPERTÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis õpetajana;
  • lähtub oma igapäevatöös nüüdisaegsest õpikäsitusest;
  • on viimase viie aasta jooksul osalenud metoodiliste materjalide või õppevara koostamises või õpetajate koolitamisel/aineõpetuse kogemuse jagamisel (aineliitude üritused, konverentsid vms).
 2. ALUSTAV ÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul kuni kolm aastat töötanud üldhariduskoolis aineõpetajana;
  • omab teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitusest ja mõningat praktilist kogemust selle rakendamisel.
 3. AINEDIDAKTIKA ÕPPEJÕUD
  • omab põhjalikke teoreetilisi teadmisi aineõpetuse alustest ning õpilase ainealaste pädevuste arengust põhikoolis ja gümnaasiumis;
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud  õpetajakoolituses õppejõuna või juhendajana ning tegelenud ainedidaktikaalase teadus- ja arendustööga.
 4. KAASAVA HARIDUSE KOGEMUSEGA ÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis õpetajana;
  • tunneb tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste kognitiivse arengu iseärasusi ning omab praktilist kogemust õppe diferentseerimisel ja eripedagoogiliste meetodite kasutamisel;
  • on õpetanud õpilasi nii põhikooli riikliku õppekava kui ka põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.
 5. LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPPE KOGEMUSEGA ÕPETAJA
  • on viimase viie aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis aineõpetajana.
  • omab teadmisi emakeelest erinevas keeles ainet õppiva õpilase keelelise arengu eripäradest ning praktilist kogemust lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika rakendamisel.
 6. HARIDUSTEHNOLOOG
  • on viimase kolme aasta jooksul tegutsenud üldhariduskoolis haridustehnoloogina.
  • omab head ülevaadet vabavaralistest tehnoloogilistest lahendustest, mis toetavad õppetöö efektiivsust ja mitmekesisust.
  • on hästi kursis digipädevuse mudeliga ning omab praktilist kogemust erinevas vanuses õpilaste digipädevuse arengu sihipärasel toetamisel
  • on valmis toetama ja nõustama töörühma tehnoloogiliste keskkondade kasutamisel arendustöö protsessis.