A A A

Ülesandeid pilttekstide ja kirjandustekstide visualiseerimise kohta

Andrus Org, Tartu Ülikool, 2010

 

Ilukirjandusteoste lahutamatuks osaks on kunstiline kujundus, mis raamatute puhul tähendab esmajoones illustratsioone – teksti selgitavaid, täiendavaid või kaunistavaid pilte, jooniseid, fotosid või karikatuure. Pilt ja tekst võivad olla üks-üheses vastavuses, kuid pilt võib olla ka täpsem ja informatiivsem kui tekst, samuti võivad pildi ja teksti sõnum üksteist täiendada. Kirjandusteose illustratsioonid võivad kanda mitmeid funktsioone: stimuleerida vaatlust, poetiseerida ainet, avardada lugeja maailmapilti, jutustada omaette lugu, karikeerida sündmusi või tegelasi. Laste- ja noorteraamatu illustratsioon võib lähtuda nii esteetilistest, didaktilistest kui ka kaubanduslikest taotlustest. Ideaaljuhul on lasteraamat teksti ja illustratsioonide harmooniline ühendus, kirjanduse ja kujutava kunsti lõimumiskoht.

Raamatute lugemisel on vaja kujunduselementidele, eriti illustratsioonidele tähelepanu pöörata. See eeldab visuaalset lugemisoskust, kus tähendus leitakse ja selle üle arutletakse esmajoones pildi kaudu. Visuaalse keele grammatilised vahendid on värv, valgus, vormid, ilmed, piltide suurus ning trükitehnika jms. Piltide, jooniste, fotode kirjeldamine või nende põhjal jutustamine on loovlugemise osa ning elamuslikkust pakkuv tegevus.

Kirjandusteose piltide järgi võib proovida ka aheljutustamist. Esmalt vaitakse välja pilt ja seejärel pannakse paika jutustamise järjekord. Esimese lause ütleb üks õpilane, teise lause tema pinginaaber jne. Õpilane, kes ei oska lauset lisada või kordab varem öeldut, langeb välja. Õpilane, kes ütleb viimase lause, on võitja.

Ülesandeid kirjandusteostega seotud piltide põhjal

 • Kirjuta pildi põhjal omaloominguline jutt või mõtle välja tegelaste vaheline dialoog, arvestades näiteks täiendavaid küsimusi või lisatingimusi. Lavasta pilt etüüdi või stseenina.
 • Kirjuta mustvalge pilt värviliseks või võrdle kahte pilti sarnaste ja erinevate detailide kaupa; pööra tähelepanu sõnavarale.
 • Kirjelda ja põhjenda pildil kujutatud inimese meeleolu või välimust võimalikult detailsel ning sõnavaraliselt rikkal viisil; leia pildile sobiv pealkiri.
 • Leia internetist pilt, millel kujutatakse mõnda kirjanduseteose tegelast või sündmust. Kata pilt valgete paberiruutudega, nagu Bingo lotos. Ükshaaval valgeid pabereid eemaldades tuleb teistel ära arvata pildil olija või sellel kujutatud tegevus.
 • Vali kirjandusteosest pilt, millel on kujutatud mõnda tegelast või sündmust, aga ära näita seda teistele. Teised esitavad küsimusi, millele tuleb vastata kas ei või jah, kuni arvatakse ära pildil kujutatu.
 • Kirjuta loetud raamatu pildi kõrvale seda reklaamiv raamatututvustus, kus oleks esitatud raamatu andmed (autor, pealkiri, kunstnik, kirjastus, ilmumisaasta, žanr jms), lühike lugemakutsuv reklaamlause, sisuseletus ja tsitaat teosest.

Visuaalülesandeid kirjandusteose põhjal

 • Joonista skeem, tabel või hargmik, mis aitaks kirjandusteose tasandeid ülevaatlikumalt analüüsida, näiteks kirjandusteose maailma või tegelastevahelisi suhteid kujutav skeem, kahte tegelase võrdlev tabel või diagramm, sündmuste järjekorda illustreeriv hargmik vms. Skemaatiliselt on võimalik kujutada koostööd, vastastikust seotust, tsüklilist protsessi, hierarhiat, konflikti, väliseid mõjusid, tasakaalu, tegevuste järjestust, konsensust, mõjusid väljapoole, etapilisust jne.
 • Kaardista raamatu tegevuskohad ja tegelaste teekonnad, põgenemised, võitlused jms. Näiteks, joonista Andrus Kivirähki „Rehepapi” põhjal rühmatööna küla kaart, kanna sellele tegelased, nendega seotud asjaolud ja tutvusta kaarti teistele. Rekonstrueeri ka miljöö, milles raamatu tegevus aset leidis, ehitades näiteks papist või muust materjalist väikesi hooneid või kogu küla. Loetud teosele toetudes mõtle välja ning kujunda paberil või arvutis meelelahutuslik teemapark.
 • Joonista iseenda või raamatutegelase elupuu viisil, kus juured sümboliseerivad minevikku, tüvi olevikku ja oksad tulevikku. Võtmesõnad kirjuta juurtele (sündmused, mis sind ennast / tegelast on mõjutanud ja kujundanud minevikus), tüvele (see, mida sa arvad iseenda / tegelase juures olevat iseloomuliku praegu), okstele (see, mida sa ise soovid / tegelane soovib saavutada või milline olla). Tutvusta iseenda või tegelase elupuud teistele.
 • Joonista jutte illustreerivaid pilte, näiteks iga sündmuse kohta pilt. Pildid pannakse kokku, et saada kronoloogiline pildiseeria, mille põhjal võib omakorda jutustada: leia jutustuse peajoon, selgita välja pöördeline sündmus, reasta pildid, pane pealkiri jne.
 • Joonista kõnekujundeid (nt laiskvorst, lahtise peaga) ning kõnekäände ja vanasõnu (nt Mees jooksis, keel vesti peal; Ära rebi katki sõpruse niiti: kuigi see sõlmitakse uuesti, jäävad sõlmed sisse).
 • Valmista raamatut reklaamiv videoklipp (treiler) või fotoseeria; tee mõne teose või mõne selle stseeni põhjal lühifilm või multifilm.
 • Joonista tegelastele riietus või kostüümid.
 • Illustreeri eri autoritelt valitud või oma kirjutatud luuletusi.
 • Koosta raamatu põhjal ristsõna või koomiks.

Kirjandusteksti visuaalne liigendamine ja kujutamine aitab avada teksti tasandeid ja tähendusi.