A A A

2. "Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis II osa"

Kogumik on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel

Koostajad ja toimetajad – Juta Jaani, Ülle Luisk

Keeletoimetaja – Katrin Soon

Autoriõigus – Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus 2010

Saateks

Käesolev kogumik on II osa 2009. aastal ilmunud läbivate teemade kogumikule. Vaatluse alla tulevad läbivad teemad, mille käsitlemise kogemused on koolidel olnud olemas juba mitmeid aastaid. Sel korral moodustavad läbivate teemade tutvustused kogumiku esimese poole ehk A-osa ning teises osas (B-osa) lähenetakse läbivatele teemadele kooliorganisatsiooni vaatevinklist.
Kogumiku esimeses pooles tutvustavad läbivate teemade sisu oma ala spetsialistid. Teise poole materjali juhatavad sisse koolijuhi ning huvijuhi artiklid ning järgneb ülevaade Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuses 2010. aastal läbi viidud uuringust „Läbivate teemade head praktikad Eesti koolides“.
Soovime siinkohal tänada kõiki kogumiku ilmumisele kaasa aidanud inimesi, kelleks on nii artiklite autorid kui ka koolide uuringus intervjuu andnud või meiega vestelnud inimesed.
Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus

 

OSA A Läbivad teemad

“ELUKESTEV ÕPE JA KARJÄÄRIPLANEERIMINE”

“KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG”

“KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS”

“TERVIS JA OHUTUS”

LISA 1

 

OSA B Läbivad teemad

KOOLIORGANISATSIOONIS – VÕIMALUSED, MEETODID, PRAKTIKAD
Kooli võimalused läbivate teemade käsitlemiseksLeelo Tiisvelt – Viimsi Keskkool

Ülekooliliste tegevuste koostööpõhine kavandamine – Moonika Pärna, C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium

Ülekooliline ja klassiväline tegevus kui läbivate teemade rakendumise toetaja – Kairi Koolme, Triinu-Liis Kull – Kurtna Kool

„Läbivate teemade rakendamise metoodikad Eesti koolides“ – ülevaade uuringust – Juta Jaani, Ülle Luisk – Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus

Läbivate teemade rakendamise korraldus koolis

Läbivate teemade rakendamise võimalikud viisid

Koolitused ja tugimaterjalid

Tagasiside kogumine läbivate teemade rakendamisele

LT rakendamise mudelid

Kokkuvõte