A A A

1. "Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis I osa"

Kogumik on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel
Koostaja ja toimetaja – Ülle Luisk
Keeletoimetajad – Katrin Soon, Juta Klettenberg
Tehnilised toimetajad – Liisa Aru, Ülle Luisk
Autoriõigus – Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus 2010
ISBN 978-9985-4-0597-0

 

Sissejuhatus

SaateksÜlle Luisk, Aivar Ots

Käesolev artiklikogumik on mõeldud õpetajatele, koolijuhtidele, koolide partnerorganisatsioonide esindajatele ning kõigile teistele, kes tegelevad läbivate teemade õpetamisega või nende õpetamise kavandamisega koolis. Koolides on läbivate teemade rakendamist praktiseeritud tänaseks pea neliteist aastat. Sellele õppe- ja kasvatustöö osale taaskord keskenduma ja kogumikku avaldama ajendasid sisseviidud muudatused riiklikus põhikooli õppekavas. Uuendatud õppekava täpsustas juba praegu koolides käsitletavaid läbivaid teemasid ja nende rakendamise põhimõtteid. Lisaks kaasati õppekavasse ka uusi läbivaid teemasid, mille puhul senist koolide tegevust on iseloomustanud pigem koha peal toimunud õppetöö mitmekesistamine ning vastavate tegevuspõhimõtete ja –tavade rakendamine, osalemine mõnes innovatsiooniprojektis või arendustegevusele orienteeritud võrgustikus.

 

Järgnevates artiklites võetakse vaatluse alla neli läbivat teemat. Kahe puhul on tegemist uute teemadega, milleks on ‖Kultuuriline identiteet‖ ja ‖Väärtused ja kõlblus‖. Teised kaks on aga senise läbiva teema ‖Infotehnoloogia ja meediaõpetus‖ edasiarendused, mille nimetusteks on saanud vastavalt ‖Teabekeskkond‖ ning ‖Tehnoloogia ja innovatsioon‖. Need neli teemat on kogumikus toodud esile eeldades, et nende nüüdne esitus õppekavas peaks ajendama koolides nii vastavate teadmisalade ja meetodite tundmaõppimist kui ka viiside leidmist nende õppetöös ja igapäevases koolielus rakendamiseks. Valikut tehes on eeldatud sedagi, et nüüdsel kujul on tegemist teemadega, mille puhul Eesti üldharidusõppeasutustes puudub veel koondav ettekujutus rakendatavatest teoreetilistest käsitustest ja metoodikast.

 

Kindlasti ei olnud kogumiku ettevalmistamisel tegemist n-ö tühjalt kohalt alustamisega. Ühel või teisel moel on kõik tutvustatavad läbivad teemad juba osaks tänasest õpetusest ja kasvatusest koolides. Kogumiku koostamisel oli võimalik kaasata ülikooli õppejõude, kelle tegevusala ja uurimishuvi seostub vastavate valdkondadega, ning mitmeid kooliõpetajaid, kes oma töös on võtnud sihiks kujundada ja propageerida ühe või teise teemadega seotud mõtteviise ja praktikaid. Lisaks oli võimalik kaasata mitu haridusuuenduslike projektide eestvedamisega seotud spetsialisti, kes järgnevates artiklites tutvustavad oma tegevusalast lähtuvaid võimalusi nende läbivate teemade rakendamiseks.

 

Kogumik on vastavalt käsitletavatele teemadele jaotatud nelja ossa. Iga läbiva teema puhul on esmalt esitatud artikkel, mis tutvustab lähemalt teema kontseptsiooni, selle tagamaid ning üldisi õppe- ja kasvatustöös käsitlemise võimalusi. Neid ülevaateid täiendavad tegevõpetajate ja teemakohaste projektide läbiviijate artiklid, mis tutvustavad seniseid kogemusi antud vallas ja esitavad lugejale erinevaid näiteid sellest, kuidas läbiva teema rakendamisele oma koolis võiks läheneda. Mitmed autoritest on isiklikult osalenud õppekava koostamisel. Kogumik pakub seega lugejale nii teadmisi kui ka praktikute kogemusi. Eraldi tuleb siinkohal rõhutada, et kogumiku eesmärgiks ei ole ära määrata või piiritleda antud läbivate teemade käsitlemise viisi. Taotluseks on teadvustada õppekavas väljendatud eesmärkide taustaks olevaid probleeme ja kavatsusi ning neid mõtestavaid käsitusi. Loodetavasti aitab see lugejal oma töös leida paremaid lähenemisi neis küsimustes õpilaste jaoks oluliste väärtuste, teadmiste ja oskuste kujunemise toetamiseks.

 

Kogumiku juurde kuuluvas lisas esitatakse valik läbivate teemade kontseptsiooni arendamise käigus koostatud ning kasutatud materjalidest. Need materjalid on abiks läbivate teemade rakendamise planeerimisel koolis. Lisas on toodud ka väljavõte läbivate teemade osast õppekava ainevaldkondade kirjeldustes.

 

Enne valitud läbivaid teemasid tutvustavaid artikleid antakse ülevaade lähenemisest läbivate teemade rollile kaasaegses üldharidusõppes ning läbivate teemadega seotud arendustegevuse ja nende rakendamise protsessist.

 

Läbivad teemad üldhariduskooli õppe- ja kasvatustegevuses Ülle Luisk, Aivar Ots
– 1. Õppekava läbivate teemade arendamine Eestis
– 2. Läbivate teemade rakendamine koolides

 

Kultuuriline identiteet

Teabekeskkond

Tehnoloogia ja innovatsioon

Väärtused ja kõlblus

LISAD