A A A

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja nende maht

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja nende maht
Ainekavades esitatud taotletavate õpitulemuste ja õppesisu koostamisel on aluseks võetud arvestuslik nädalatundide jagunemine kooliastmete ja ainete kaupa järgmiselt:

I kooliaste
eesti/vene keel –         19 nädalatundi

II kooliaste
eesti/vene keel –         11 nädalatundi
kirjandus –                    4 nädalatundi

III kooliaste
eesti/vene keel –         6 nädalatundi
kirjandus           –         6 nädalatundi

Õppeainete nädalatundide jagunemine kooliastmete sees määratakse kindlaks kooli õppekavas arvestusega, et taotletavad õpitulemused ja õppe-kasvatuseesmärgid on saavutatavad.